ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Πελοποννήσου"

Τι είναι

 • Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-13», (ΕΠΕΔΒΜ) αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις για την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, τη σύνδεση εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, τη δια βίου μάθηση και την έρευνα. Οι πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) προέρχονται κατά το υψηλότερο ποσοστό από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
 • Ένας από τους βασικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου μέσω της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ). Με την παρέμβαση αυτή επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή σε τέτοιο βαθμό ώστε η Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων προς την Αγορά Εργασίας αλλά και αίτημα της Αγοράς Εργασίας προς τα Ιδρύματα. Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών των ΤΕΙ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών κάθε τμήματος. Είναι εξάμηνης διάρκειας και πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο.

 

Ποιους αφορά

 • Κάθε περίοδο πρακτικής άσκησης επωφελούνται συνολικά δέκα (10) σπουδαστές, εκ των οποίων πέντε (5) στον δημόσιο τομέα και πέντε (5) στον ιδιωτικό. (Κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2011-2012 και προγενέστερα η αναλογία ένταξης σπουδαστών στον δημόσιο τομέα έναντι του ιδιωτικού ήταν 1:9).

 

Κριτήρια επιλογής

 • Εφόσον οι αιτήσεις των σπουδαστών (ανά εξάμηνο) που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα ξεπερνούν τη μία (1) για τον δημόσιο τομέα και τις εννέα (9) για τον ιδιωτικό, η σειρά επιλογής καθορίζεται με βάση τον μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα ειδικότητας.

 

Τι πρέπει να γνωρίζω

 • Ο φοιτητής διαθέτει δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης, προκειμένου να αποκτήσει Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου στο ΙΚΑ, εφόσον δε διαθέτει ήδη. Ο Αριθμός Μητρώου πρέπει να δοθεί στη συνέχεια στον εργοδότη, προκειμένου να ασφαλιστεί ο φοιτητής.
 • Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί, μόνο για σοβαρούς λόγους, να απουσιάσει δικαιολογημένα για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον Προϊστάμενο του τμήματος.
 • Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, όπως και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας (υπ΄αρ. Ε5/7272/84, ΦΕΚ 785/1.11.84 τ.Β’, άρθρο 5).
 • Για την πληρωμή των σπουδαστών που εντάσσονται στο Πρόγραμμα απαιτείται αριθμός λογαριασμού στην Εμπορική Τράπεζα, ή σε άλλη τράπεζα του εσωτερικού. Εφόσον έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για τον αριθμό λογαριασμού σας (αν πρόκειται για λογαριασμό στην Εμπορική Τράπεζα) ή για τον Διεθνή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (International Bank Account Number - IBAN). Ο αριθμός IBAN είναι της μορφής  "GR1601101250000000012300675" και αναγράφεται στο βιβλιάριο καταθέσεων.

 

Τι πρέπει να γνωρίζει ο εργοδότης μου

 • Ο φορέας απασχόλησης δεν είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει τη Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης στον ΟΑΕΔ ή στην Επιθεώρηση Εργασίας, εφόσον πρόκειται για Ειδική Σύμβαση Εργασίας που αφορά μόνο τα εμπλεκόμενα μέρη και δεν προκύπτουν υποχρεώσεις προς τον ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση ελέγχου από ελεγκτική δημόσια υπηρεσία, αρκεί μόνο η επίδειξη της Σύμβασης.

 

Δικαιούμαι να ενταχθώ στο Πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα δικαιούνται να ενταχθούν οι σπουδαστές που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Πληρούν τις προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης.
 • Δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Δεν εισήχθηκαν στο Τμήμα με τη διαδικασία των Κατατακτηρίων

 

Πρέπει να υποβάλλω ειδική αίτηση;

 • Για την ένταξη στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης δεν είναι απαραίτητη η υποβολή ειδικής αίτησης. Αρκεί η αίτηση έναρξης πρακτικής άσκησης που υποβάλλεται έντυπα στη Γραμματεία και ηλεκτρονικά.

 

Τι κερδίζω;

Για τους ασκούμενους στον ιδιωτικό τομέα:

 • Μπορώ να επιλέξω εργοδότη ο οποίος θα ήθελε να αποφύγει τη διαδικασία μέσω ΟΑΕΔ.
 • Το Πρόγραμμα καταβάλλει το ποσό της αμοιβής μου σε μηνιαία βάση, σε αντίθεση με τη διαδικασία μέσω ΟΑΕΔ όπου το 50% της αμοιβής μου ενδέχεται να μου καταβληθεί μετά το τέλος της πρακτικής μου άσκησης. Άρα, κερδίζω σε χρόνο.

 

Ενημερωτικό υλικό

Ενημερωτικό έντυπο για τους σπουδαστές που εντάσσονται στο Πρόγραμμα και τους εργοδότες τους.
Παρουσίαση 15ης Μαρτίου 2011
Ενημερωτική παρουσίαση του Προγράμματος στους σπουδαστές που παρακολουθούν το Σεμινάριο Τελειοφοίτων (Μάιος 2011)

 

      

   


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αναβολή ορκωμοσίας αποφοίτων

Σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής... Περισσότερα...

Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμ. 2018-2019

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ Περισσότερα...

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2018-2019

 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 86646/Ζ1/30/05/2019 εγκύκλιο του υπουργείου Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις... Περισσότερα...

Αναβολή μαθημάτων λόγω εκλογών

   Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω εκλογών, αναβάλλονται τα μαθήματα στις 27/5/2019 και στις 3/6/2019. Περισσότερα...

Παράταση Δήλωσης και Παραλαβής Συγγραμμάτων Εαρ. Εξ.

 Σας ενημερώνουμε  ότι παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων από τους φοιτητές για το τρέχον... Περισσότερα...

Ορκωμοσία Εαρινού Εξαμ. 2018-2019- Ανακήρυξη πτυχιούχων

Γνωστοποιείται  στους  φοιτητές του Τμήματος, ότι η ορκωμοσία για το τρέχον εαρινό  εξάμηνο, θα πραγματοποιηθεί... Περισσότερα...