ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Πελοποννήσου"

Τι είναι

 • Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ» αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις για την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, τη σύνδεση εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, τη δια βίου μάθηση και την έρευνα. Οι πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) προέρχονται κατά το υψηλότερο ποσοστό από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
 • Ένας από τους βασικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου μέσω της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ). Με την παρέμβαση αυτή επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή σε τέτοιο βαθμό ώστε η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων προς την Αγορά Εργασίας αλλά και αίτημα της Αγοράς Εργασίας προς τα Ιδρύματα. Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών κάθε τμήματος. Είναι εξάμηνης διάρκειας και πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο.


Ποιους αφορά

 • Κάθε περίοδο πρακτικής άσκησης επωφελούνται συνολικά πέντε (5) έως δέκα (10) φοιτητές, εκ των οποίων το 40% κατανέμεται στο δημόσιο τομέα και το υπόλοιπο 60% στον ιδιωτικό. 


Κριτήρια επιλογής

 • Εφόσον οι αιτήσεις των φοιτητών (ανά εξάμηνο) που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα είναι περισσότερες από τις προσφερόμενες θέσεις, η σειρά επιλογής καθορίζεται με βάση το μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα ειδικότητας.


Τι πρέπει να γνωρίζω

 • Ο φοιτητής διαθέτει δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης, προκειμένου να αποκτήσει Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου στον Ε.Φ.Κ.Α. ( ΙΚΑ), εφόσον δε διαθέτει ήδη. Ο Αριθμός Μητρώου πρέπει να δοθεί στη συνέχεια στον εργοδότη, προκειμένου να ασφαλιστεί ο φοιτητής.
 • Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί, μόνο για σοβαρούς λόγους, να απουσιάσει δικαιολογημένα για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον Προϊστάμενο του τμήματος.
 • Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, όπως και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας (υπ΄αρ. Ε5/7272/84, ΦΕΚ 785/1.11.84 τ.Β’, άρθρο 5).
 • Για την πληρωμή των σπουδαστών που εντάσσονται στο Πρόγραμμα απαιτείται αριθμός λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς, ή σε άλλη τράπεζα του εσωτερικού. Εφόσον έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για τον Διεθνή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (International Bank Account Number - IBAN). Ο αριθμός IBAN είναι της μορφής  "GR1601101250000000012300675" και αναγράφεται στο βιβλιάριο ταμιευτηρίου σας.


Τι πρέπει να γνωρίζει ο εργοδότης μου

 • Ο φορέας απασχόλησης είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει τη Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης στον Ο.Α.Ε.Δ. ΚΑΙ στο ΣΕΠΕ (Επιθεώρηση Εργασίας), εφόσον πρόκειται για Ειδική Σύμβαση Εργασίας που αφορά μόνο τα εμπλεκόμενα μέρη και δεν προκύπτουν υποχρεώσεις προς τον Ο.Α.Ε.Δ. Σε περίπτωση ελέγχου από ελεγκτική δημόσια υπηρεσία, αρκεί μόνο η επίδειξη της Σύμβασης.


Δικαιούμαι να ενταχθώ στο Πρόγραμμα; 

Στο πρόγραμμα δικαιούνται να ενταχθούν οι φοιτητές που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Πληρούν τις προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης.
 • Δεν είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
 • Δεν εισήχθηκαν στο Τμήμα με τη διαδικασία των Κατατακτηρίων


Πρέπει να υποβάλλω ειδική αίτηση;

 • Για την ένταξη στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης δεν είναι απαραίτητη η υποβολή ειδικής αίτησης. Αρκεί η αίτηση έναρξης πρακτικής άσκησης που υποβάλλεται έντυπα στη Γραμματεία.


Τι κερδίζω;

Για τους ασκούμενους στον ιδιωτικό τομέα:

 • Μπορώ να επιλέξω εργοδότη ο οποίος θα ήθελε να αποφύγει τη διαδικασία μέσω Ο.Α.Ε.Δ..
 • Το Πρόγραμμα καταβάλλει το ποσό της αμοιβής μου σε μηνιαία βάση, σε αντίθεση με τη διαδικασία μέσω Ο.Α.Ε.Δ. όπου το 50% της αμοιβής μου ενδέχεται να μου καταβληθεί μετά το τέλος της πρακτικής μου άσκησης. Άρα, κερδίζω σε χρόνο.


Ενημερωτικό υλικό

Παρουσίαση 15ης Μαρτίου 2011
Ενημερωτική παρουσίαση του Προγράμματος στους σπουδαστές που παρακολουθούν το Σεμινάριο Τελειοφοίτων (Μάιος 2011)

 

      

   


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εργαστηριακά μαθήματα τα οποία θα υλοποιηθούν μέσω ασκήσεων πράξης (ΑΠ)

Ορθή επανάληψη. Αφορά ΜΟΝΟ τους φοιτητές  που ακολουθούν τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής... Περισσότερα...

Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Χειμερινού Εξαμ. Ακ. Έτ. 2019-2020

Για να εμφανίσετε το πρόγραμμα πατήστε εδώ Κατά την 1η εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων 14-18/10/2019  οι φοιτητές/φοιτήτριες... Περισσότερα...

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/1980

 Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 10 Οκτωβρίου 2019 αναρτήθηκαν (βλέπε συνημμένο αρχείο) οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων... Περισσότερα...

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-20

Ως ημερομηνία έναρξης μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 ορίζεται η 14η Οκτωβρίου 2019 ημέρα... Περισσότερα...