ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές που δεν υπέβαλαν ηλεκτρονική εγγραφή

Έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 157104/Α3/21-09–2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2018-19 που εισήχθησαν στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και δεν υπέβαλαν ηλεκτρονική εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου, να προσέλθουν οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στη Γραμματεία του Τμήματος στη Σπάρτη (Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:30 - 14:30) έως 18-10-2018 προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής, συνοδευόμενη από τα εξής:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας
  2. Φωτοαντίγραφο ευκρινές της Αστυνομικής τους Ταυτότητας
  3. Φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμη)
  4. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.