ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Επιλογή μαθημάτων αντί πτυχιακής εργασίας

Γνωστοποιείται στους φοιτητές που βρίσκονται τουλάχιστον στο 8ο εξάμηνο ότι τους δίνεται η δυνατότητα, αντί εκπόνησης πτυχιακής εργασίας να επιλέξουν τέσσερα (4) μαθήματα του 8ου εξαμήνου από το νέο πρόγραμμα σπουδών 2017-2018.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν έντυπη αίτηση (όχι ηλεκτρονικά) για να δηλώσουν τα σχετικά μαθήματα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι εκ των φοιτητών δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα προσφερόμενα μαθήματα σε προγενέστερη περίοδο.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 23/2/2018 έως και 2/3/2018 μέσω FAX (2731082279) ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος.