ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γενικές Πληροφορίες

Με βάση το ΦΕΚ 189/14-10-2004/Τ.Α´/ΠΔ 211, ιδρύθηκε το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ως παράρτημα του ΤΕΙ Καλαμάτας με έδρα τη Σπάρτη. Η λειτουργία του άρχισε από το ακαδημαϊκό έτος 2005 – 2006. Τον Ιούνιο του 2013, παράλληλα με τη μετονομασία του ΤΕΙ Καλαμάτας σε ΤΕΙ Πελοποννήσου, το Τμήμα μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και εντάχθηκε στη νεοσυσταθείσα Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ).


Γνωστικό Αντικείμενο

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης και των εφαρμογών της πληροφορικής, της οργάνωσης και διαχείρισης δικτύων πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων καθώς και του υλικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, με στόχο την δημιουργία ικανών μηχανικών λογισμικού, δικτύων και υλικού, για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος παρέχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των ακόλουθων κατευθύνσεων προχωρημένου εξαμήνου:

 • Κατεύθυνση Μηχανικών Λογισμικού
 • Κατεύθυνση Μηχανικών Δικτύων
 • Κατεύθυνση Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Σε αντιστοιχία και με τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος, τα μαθήματα της κατεύθυνσης Μηχανικών Λογισμικού προσφέρουν εξειδίκευση, μεταξύ άλλων, στον προγραμματισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών, στην ανάπτυξη αλγορίθμων και στην υλοποίηση συστημάτων λογισμικού. Η κατεύθυνση Μηχανικών Δικτύων εστιάζει, κυρίως, σε θέματα δικτύωσης και επικοινωνιών, μέσω σειράς αντίστοιχων μαθημάτων ειδικότητας. Τέλος, η κατεύθυνση Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών προσανατολίζεται στη σχεδίαση και στην υλοποίηση του υλικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών, κ.λπ.

Η επιλογή κατεύθυνσης πραγματοποιείται στο 5ο εξάμηνο σπουδών, με δήλωση του φοιτητή. Η κατεύθυνση που επιλέγει ο φοιτητής αναγράφεται μόνο στην κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας του, και όχι στο πτυχίο του.


Αποστολή του Τμήματος

Η επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα της Πληροφορικής είναι απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν σε όλους τους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας. Οι εφαρμογές της πληροφορικής, και συγκεκριμένα του λογισμικού, των δικτύων και του υλικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, συνεχώς αναπτύσσονται και δημιουργούν καινούργιες ανάγκες σε επιστημονικό προσωπικό με αυξημένα προσόντα. Η αποστολή του Τμήματος είναι η κάλυψη αυτών των αναγκών με την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων στους φοιτητές του, οι οποίοι θα αποτελέσουν μελλοντικά στελέχη εταιρειών και φορέων τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.
Ειδικότερα, το τμήμα έχει ως αποστολή:

 • Να παρακολουθεί τις επιστημονικές εξελίξεις στους τομείς του γνωστικού του αντικειμένου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και να διασφαλίζει την παροχή σύγχρονης γνώσης μέσα από ένα ποιοτικό και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών.
 • Να χρησιμοποιεί και να προάγει τη σύγχρονη τεχνολογία στα θεματικά του αντικείμενα κυρίως με την συμμετοχή και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του (διδάσκοντες, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, φοιτητές) σε χώρους εφαρμογής.
 • Να συνεργάζεται με φορείς, υπηρεσίες και παραγωγικές μονάδες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε θέματα σχετικά με τα γνωστικά του αντικείμενα.
 • Να συμμετέχει και να προάγει ερευνητικά θέματα στα θεματικά πεδία των νέων τεχνολογιών μέσα από συνεργασίες με άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού και να συμμετέχει σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και καινοτομικά προγράμματα σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Να παρέχει στους φοιτητές του δυνατότητες και διευκολύνσεις για τη συμμετοχή τους σε άλλα ακαδημαϊκά προγράμματα μέσα από συνεργασίες και στα πλαίσια της κινητικότητας του προσωπικού και των φοιτητών.


Πτυχιούχοι του Τμήματος

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. αποκτούν τις απαραίτητες σύμφωνα με διεθνή πρότυπα επιστημονικές, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να εργασθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματός τους, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.

Θα είναι ικανοί να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν προβλήματα τα οποία αφορούν στον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη λειτουργία, την ασφάλεια και την εκμετάλλευση πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων πληροφοριακών συστημάτων και τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα, ο πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. θα είναι ικανός, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες όταν πρόκειται για μεγάλης εμβέλειας έργα, να:

 • παράγει και δημιουργεί σύγχρονα προγράμματα (λογισμικό) αξιοποιώ- ντας νέα εργαλεία και τεχνικές.
 • αναπτύσσει και σχεδιάζει σύγχρονα δίκτυα υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με τις ανάγκες και τις συνθήκες του φορέα.
 • σχεδιάζει τη δομή, τη λειτουργία και την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων σε επιχειρησιακό περιβάλλον.
 • εξασφαλίζει την εκμετάλλευση και ασφάλεια σύγχρονων δικτύων.
 • παρέχει συμβουλευτικό έργο και εκπονεί μελέτες σε θέματα λογισμικού, δικτύων και υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • συμμετέχει και παρακολουθεί ερευνητικά θέματα και μεταπτυχιακά προγράμματα στις ευρύτερες θεματικές ενότητες της πληροφορικής.


Επαγγελματικά Δικαιώματα

Με το ΠΔ 183 (ΦΕΚ 246/τ.Α’/3-12-2008) κατοχυρώνονται πλήρως τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος.

Πιο συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στους τομείς ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων υλικού, ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων λογισμικού και σχεδιασμού και διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, το αντικείμενο των πτυχιούχων καλύπτει ενδεικτικά τους παρακάτω τομείς:

Προγραμματισμός υπολογιστών και ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού:

  • προγραμματισμό μικρής και μεγάλης κλίμακας
  • προγραμματισμό συστήματος
  • ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού
  • δημιουργία διεπαφών χρήστη−λογισμικού
  • σχεδιασμό εργονομικών συστημάτων
  • παραγωγή λογισμικού ανάλυσης και σύνθεσης εικόνας
  • σχεδιασμό και εγκατάσταση νοημόνων και ευφυών συστημάτων
  • δημιουργία συστημάτων πραγματικού χρόνου και ελεγχόμενης διαθεσιμότητας και ασφάλειας

Δικτύωση και επικοινωνία:

  • σχεδιασμό και διαχείριση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών
  • εγκατάσταση λογισμικού επικοινωνιών
  • διαχείριση επικοινωνιακών πόρων
  • εγκατάσταση κινητών υπολογιστικών συστημάτων
  • διαχείριση κινητών υπολογιστικών πόρων
  • σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και συστημάτων

Υλικό και συσκευές:

  • σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση περιφερειακών Η/Υ, ενσωματωμένων συστημάτων, σύνθετων συστημάτων αισθητήρων
  • σχεδιασμό και προγραμματισμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
  • σχεδιασμό υπολογιστικών συστημάτων
  • σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση και συντήρηση βιομηχανικών συστημάτων υποστηριζόμενων από υπολογιστές και λογισμικού συστημάτων παραγωγής


Αξιολόγηση του Τμήματος

Η ανταπόκριση του Προγράμματος Σπουδών στους στόχους του Τμήματος, ελέγχεται συστηματικά μέσα από την καθιερωμένη διαδικασία αξιολόγησης του Τμήματος που πραγματοποιείται από τους σπουδαστές στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, υπό την εποπτεία της ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας αξιολογούνται μέσα από μία σειρά ερωτήσεων τόσο τα μαθήματα από πλευράς επάρκειας και ανταπόκρισης στους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, όσο και η υλοποίησή τους από τους διδάσκοντες.

Επιπλέον, σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιείται μία πιο εκτενής διαδικασία αξιολόγησης, που περιλαμβάνει το διδακτικό, ερευνητικό και κοινωνικό / πολιτιστικό έργο του Τμήματος, τις υποδομές, τις διοικητικές υπηρεσίες και την στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης και αποτυπώνεται στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης που υποβάλλεται στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Παιδεία (ΑΔΙΠ).


 

      

   


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2019

Για να δείτε το πρόγραμμα εξεταστικής πατήστε εδώ. Περισσότερα...

Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό με Erasmus+

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου (νυν Πανεπιστημίου Πελοποννήσου)  ότι υπάρχουν διαθέσιμες... Περισσότερα...

Εξέταση μαθήματος Φυσική Ι

Σας ενημερώνουμε ότι η αναβληθείσα  εξέταση του μαθήματος Φυσική Ι θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28/6/2019 και... Περισσότερα...

Αναβολή ορκωμοσίας αποφοίτων

Σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής... Περισσότερα...

Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμ. 2018-2019

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ Περισσότερα...